Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej w Gliniku im. Jana Pawła II!


Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka o obywatela” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

   

  Na stronie BIP Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II opublikowano informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

   

  Strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku im. Jana Pawła II:

 • spełniają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.

   

  Treści zgromadzone na stronach BIP Szkoły Podstawowej w Gliniku im. Jana Pawła II:
 • są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;
 • nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

Opublikował: Wioletta Sarna
Publikacja dnia: 22.02.2021, 10:33
Dokument oglądany razy: 1 617
Podpisał: Wioletta Sarna
Dokument z dnia: 02.02.2021